Play ponuda

Za nameštanje utakmica i do deset godina zatvora

shimmer fallback

Nameštanje po prvi put nezakonito

9.12.2012.
14:41
Play ponuda

Vlada Srbije usvojila je predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim se, pored ostalog, uvode neki novi oblici krivičnih dela, kao što su zloupotreba u javnim nabavkama i "nameštanje" utakmica.

Novo krivično delo dogovaranje ishoda takmičenja, usvojeno je jer, kako je obrazloženo, ta je pojava prisutna u praksi, a u većini slučajeva ne može da se podvede pod zakonski opis nekog drugog krivičnog dela, pre svega prevare.

Zatvor od šest meseci do tri godine zatvora i novčanu kaznu dobiće onaj ko dogovori ishod sportskog ili drugog takmičenja u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist.

Ako je imovinska korist tako stečena veća od 450.000 dinara, predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina i novčana kazna.

Ukoliko bude utvrđeno da je stečena imovinska korist već od 1,5 milion dinara, zaprećena je kazna zatvora od dve do deset godina i novčana kazna.

Polazeći od toga da se zloupotrebe u javnim nabavkama čine tako što u tome učestvuju i naručilac i ponuđač, osim odgovornog lica u ponuđaču, u izmenama zakona je predviđeno i kažnjavanje odgovornog ili službenog lica u naručiocu, javlja Fonet.

Prema predlogu zakona, odgovorna osoba u firmi ili preduzetnik koji u procesu javne nabavke podnese ponudu zasnovanu na lažnim podacima, na nedozvoljen način se dogovara sa ostalim ponuđačima ili preduzima protivpravne radnje kako bi uticao na odluku naručioca, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Istu kaznu dobiće i odgovorno lice u naručiocu javne nabavke koje iskorišćavanjem položaja, prekoračenjem granice ovlašćenja, ili nevršenjem dužnosti krši zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokuje štetu javnim sredstvima.

Ukoliko je krivično delo učinjeno u vezi sa javnom nabavkom čija vrednost prelazi iznos od 150 miliona dinara, počinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Zakonski predlog predviđa status "svedoka saradnika" i u toj oblasti.

Novina u predloženim izmenama Zakona o krivičnom postupku je i smanjenje granice iznosa po kojoj se krivična dela sitne krađe, utaje i prevare gone po službenoj dužnosti, sa 15.000 na 10.000 dinara.

To je urađeno, kako je obrazloženo, jer je u praksi zapažen osetan porast tih dela, koja ostaju nekažnjena, jer za oštećenog gonjenje po privatnoj tužbi predstavlja osetan teret, pa učinioci često i kalkulišu sa tim da vrednost oduzetih stvari ne pređe 15.000 dinara.

Razlog za snižavanje ove granice jeste i nizak životni standard, jer za mnoge oštećene 15.000 dinara nije mali iznos, smatra Vlada, koja je izmene zakona uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

Play ponuda
Play ponuda