Play ponuda

Roditeljski

16.12.2022.
0:00
Shutterstock

Sin ša­lje po­ru­ku ma­j­ci.
- Je l’ go­tov ro­di­te­lj­ski?
- Je­, upra­vo idem ku­ći. Do­bro je što iz vjeronauka imaš prolaznu ocije­nu jer ti sa­mo bog mo­že po­mo­ći.