Ju­tros sam umje­sto ra­ki­je na­te­gao bocu vo­de. U trenutku sam se upla­šio da ne osje­ćam mi­ris i okus!