"Do­k­to­re, ne mo­gu disati do­bro" - ža­li se Mu­jo.

"Se­stro, do­ne­si mi in­stru­ment", re­če do­k­tor.

"Ja ne mo­gu disati, a te­bi je do mu­zi­ke", od­bru­si Mu­jo.